Розробка нових напрямків досліджень з інвентаризації та моніторингу видового та екосистемного різноманіття, що можуть бути впроваджені у майбутньому на інших об’єктах природно-заповідного фонду.

Подробнее...

Боротьба зі знищенням та трансформацією природних комплексів НПП (суцільні рубки у господарській зоні, забудова та інше).

Подробнее...

Виконання програми Літопису Природи
Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2005. - Том 1. Харків-Задінецьке. 141 с.


Над складанням тому працювали: канд.біол.наук Влащенко С.В. та Саїдахмедова Н.Б.

У томі викладено узагальнену інформацію щодо абіотичної характеристики місцевості (рельєф, гідрологія, клімат), місця розміщення та функціонального зонування НПП, історії створення та наукових досліджень. Наведені ґрунтовні дані щодо видового складу вищих рослин НПП, кількість видів яких налічує від 800 до 1000 (на 2005 рік 884 види), а вивчення цієї групи проводиться вже більше 150 років. Описані рослинні угруповання НПП. Наведенні попередні, узагальнені відомості щодо видового складу тварин НПП.

У томі 17 таблиць, 14 рисунків, перелік посилань на літературу складає 102 джерела. 


Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2006. - Том 2. Харків-Задінецьке. 287 с.

Над складанням тому працювали: канд.біол.наук Влащенко С.В., Саїдахмедова Н.Б., канд.біол.наук Воронцова І.А., Вітер С.В. та Влащенко А.С.

У томі викладено загальну інформацію щодо характеристики місцевості НПП, подано інформацію щодо особливостей метеорологічних показників звітного року. Наведено дані щодо видового складу деяких груп нижчих рослин, а саме лишайників (144 види на 2006 рік), та окремої групи грибів - слизовиків або міксоміцетів (143 види на 2006 рік). Наведено списки рідкісних видів грибів, що налічує 184 види, та рослин (118 видів) НПП. У цьому томі наведені дані щодо розповсюдженню та стану популяції видів рослин, що занесені до Червоної Книги України на території НПП (інформація по 20 видам). Складено та узагальнено список рослинності НПП, що на 2006 рік складається з 6 типів рослинності, 11 класів формацій, 90 формацій та 37 асоціацій. У томі наведено результати огляду історії досліджень орнітофауни, і з урахуванням літературних даних кількість видів птахів, що зустрічається на території НПП налічує до 250 (узагальню відомості за період у майже 200 років). Також наведено список вивів ссавців НПП, що на 2006 рік складався з 50. Подано характеристику сучасного стану угруповання рукокрилих НПП у порівнянні із відомостями середини ХХ сторіччя, а також результати вивчення розміщення деяких видів рукокрилих по території НПП (за результатами кільцювання). Описано особливості фенологічних явищ та метеорологічних показників у 2006 році.

У Додатку 2 представлено «Систематичний список вищих рослин території НПП «Гомільшанські ліси» якій складено за участі співробітників ботанічного саду Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, канд. біол. наук Л.М. Горєлової та канд. біол. наук І.В. Друльової, а також співробітника кафедри ботаніки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.б.н. Ю.Г. Гамулі. Перелік налічує 823 види.

У Додатку 3 представлено «Систематичний список дикорослинних вищих рослин прилеглих територій до НПП «Гомільшанські ліси». Наведено 126 видів.

У Додатку 4 приведено «Відомості кільцювання тварин», а саме рукокрилих, що було окільцьовано на території НПП у 2006 році.

У Додатку 5 представлено Звіт про науково-дослідну роботу Науково-дослідного інституту біології ХНУ імені В.Н. Каразіна на території НПП, а саме Групи прикладних проблем екології тварин. Автори: канд.біол.наук І.О. Кривицький, А.А. Атемасов, Є.В. Скоробогатов, М.В. Банік, О. Коршунов та А.С. Влащенко. Звіт викладено на 18 сторінках, 4 таблиці, 3 рисунки, 35 літературних джерел. Подано інформацію щодо результатів обліків ратичних (оленів та козуль) та лисиці на території НПП, а також обліків гніздової орнітофауни.

У томі 14 таблиць, 51 рисунок, перелік посилань на літературу складає 171 джерело.


Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2007. - Том 3. Харків-Задінецьке. 330 с.

Над складанням тому працювали: канд.біол.наук Влащенко С.В., Саїдахмедова Н.Б., канд.біол.наук Воронцова І.А., Вітер С.В. та канд.біол.наук Влащенко А.С.

У томі викладено загальну інформацію щодо характеристики місцевості НПП, існуючого функціонального зонування та пропозиції щодо змін, оптимізації, та створення мережі особливо цінних ділянок для збереження біорізноманіття по всій території НПП. Подано інформацію щодо особливостей метеорологічних показників минулого року, а також загальну ґрунтовну характеристику кліматичних особливостей території НПП. Наведено гідрологічну характеристику місцевості та опис заплавних озер та заток території НПП. Представлено результати інвентаризації поточного стану місць зростання видів рослин, що занесені до Червоної Книги України. Наведені результати інвентаризації комах НПП, у цьому томі подано переліки видів твердокрилих (Coleoptera) (231 вид) та напівтвердокрилих (Hemiptera) (115 видів). У 2007 році було знайдено 2 нових види ссавців на території НПП. У цьому томі наведено перші результати застосування системи збору інформації щодо ссавців НПП за допомогою облікових карток. За результатами нових даних, та інвентаризації літератури кількість видів ссавців НПП зросли до 53. Наведені результати обліку чисельності масових видів ратичних та хижих ссавців, птахів на облікових ділянках. Представлені результати спостережень за успішністю гніздування денних хижих птахів. У томі подано перші результати вивчення популяції сови сірої (Strix aluco) на території НПП, в тому числі моніторинг використання цим видом штучних гніздівель. Викладено результати аналізу живлення цього виду по результатам розбору пелеток. У томі наведено оновлені дані щодо чисельності рідкісних видів рослин НПП. Наведені результати проведення міжнародного табору волонтерів як частина робіт по міжнародній співпраці.

У Додатку 1 представлено «Систематичний список лишайників НПП «Гомільшанські ліси» якій складено за участю старшого викладача кафедри ботаніки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, канд.биол.наук. А.Б. Громакової. Наведено 133 види.

У Додатку 4 представлено Звіт Про результати обстеження господарської зони НПП «Гомільшанські ліси» для виявлення цінних у науковому відношенні ділянок, що потребують охорони. Що підготовлено для ДП Зміївське лісове господарство, співробітниками НПП: канд. біол. наук С.В.Влащенком, канд. біол. наук І.А.Воронцовою, Н.Б.Саідахметовою, канд. біол. наук А.С.Влащенком та С.Г.Вітером.

У Додатку 5 представлено Звіт Про результати обстеження території господарської зони НПП «Гомільшанські ліси», що знаходиться у користуванні ДП «Близнюківське лісове господарство» для погодження розмірів лімітів на всі види рубок, які плануються на 2008 рік. Підготовлений співробітниками НПП: канд. біол. наук С. В. Влащенком, канд. біол. наук І. А. Воронцовою, Н. Б. Саідахметовою, канд. біол. наук А. С. Влащенком та С. Г. Вітером.


У Додатку 8 представлено Звіт Про результати обстеження ботанічних заказників місцевого значення на території ДП «Гутянське лісове господарство». Дослідження та складання звіту виконано співробітниками НПП: канд. біол. наук С. В. Влащенком, канд. біол. наук І. А. Воронцовою, Н. Б. Саідахметовою, канд. біол. наук А. С. Влащенком та С. Г. Вітером, із залученням старшого викладача кафедри зоології та екології тварин ХНУ імені В.Н. Каразіна Т.А. Атемасової. Представлені результати обстеження 3 ботанічних заказників місцевого значення «Гутянський», «Мурафський» та «Шарівський», що розташовані території Гутянського лісгоспу у Богодуховському та Краснокутському районах Харківської області. Подано відомості щодо складу флори, та рослинних угруповань, а також деяких видів тварин. Представлені рекомендації щодо охорони цих ділянок та оптимізації мережі об’єктів ПЗФ Гутянського лісгоспу. Звіт викладено на 50 сторінках, має 3 таблиці, 49 рисунків, 13 посилань на літературу.

У Додатку 9 представлено Звіт Про результати обстеження лісового заказника місцевого значення «Володимирівська лісова дача» та прилеглих територій для виявлення цінних в природоохоронному плані об’єктів для подальшого заповідання на території ДП «Гутянське лісове господарство» (попередній по 1-му етапу). Дослідження та складання звіту виконано співробітниками НПП: канд. біол. наук С. В. Влащенком, канд. біол. наук І. А. Воронцовою, Н. Б. Саідахметовою, канд. біол. наук А. С. Влащенком та С. Г. Вітером. Звіт викладено на 37 сторінках, має 4 таблиці, 23 рисунки, 16 посилань на літературні джерела та 1 додаток.

У томі 23 таблиці, 42 рисунки, перелік посилань на літературу складає 59 джерел.Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2008. - Том 4. Харків-Задінецьке. 319 с.

Над складанням тому працювали: канд.біол.наук Влащенко С.В., Саїдахмедова Н.Б., Гончаров Г.Л., Яцюк Є.О., Прилуцький О.В., Вітер С.В. та канд.біол.наук Влащенко А.С.

У томі викладено загальні відомості про НПП, його територіальну структуру та функціональне зонування. Пропозиції по зміні зонування та створення буферної зони НПП. Викладено результати спостережень за рівнем та температурою води у р. С. Дінець, що проводились на власному водомірному пості. Списки видів грибів НПП поповнили ще 189 видів макроміцетів. Наведено уточнений список видів вищих рослин, що на 2008 рік складається з 879 видів. Представлено поточний стан популяцій рідкісних та тих що занесені до Червоної Книги України видів рослин. Викладено відомості щодо поточної інвентаризації орнітофауни НПП, перелік зустрічей рідкісних та не типових видів птахів. У томі подано історію досліджень іхтіофауни НПП, та перелік видів, що виявлено за результатами поточних досліджень (24 види). Наведено відносна ряснота видів численних видів риб. Представлено результати розробки методу первинної інвентаризації видового складу та структури населення рукокрилих, як базису для подальшого моніторингу цих тварин. Викладено результати досліджень успішності гніздування, гніздового консерватизму та міграції денних хижих птахів на території НПП. Представлені результати обліків птахів на облікових ділянках. Подана ґрунтовна інформація щодо фенології тварин на території НПП. Представлена оцінка впливу траси «Задінецьке - Коропово» на тваринний світ НПП, також наведено декілька інших антропогенних чинників, що впливають на біорізноманіття НПП. У томі представлено повне обґрунтування негативного впливу лісогосподарської діяльності на рукокрилих, що мешкають в ліса, на основі цього обґрунтування складено перелік ділянок, що мають бути особливо охоронятись. Подано повний перелік цінних лісових ділянок по всіх лісництвах НПП, який оформлено як окремий Звіт «Розробка принципів наукового обґрунтованого ведення лісового господарства на території НПП «Гомільшанські ліси» (Частина 3. Перелік особливо цінних ділянок та умов їх збереження в межах лісових масивів НПП «Гомільшанські ліси»). Для кожного лісового виділу та/або групи виділів наведено тип рослинного угруповання, наявність рідкісних видів рослин та тварин, та режим збереження, який має забезпечити існування цих угруповань та видів у довгостроковій (багато річній) перспективі.
У томі 31 таблиця, 92 рисунки, перелік посилань на літературу складає 140 джерел.Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2009. - Том 5. Харків-Задінецьке. 434 с.

Над складанням тому працювали, співробітники НПП: канд.біол.наук Влащенко С.В., Саїдахмедова Н.Б., Гончаров Г.Л., Яцюк Є.О., Прилуцький О.В., Вітер С.В. та канд.біол.наук Влащенко А.С., та особи інших установ, наукові данні яких були задіяні, а саме співробітник кафедри мікології та фітоімунології біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна канд.біол.наук О.Ю. Акулов, та співробітник Харківського зоопарку Н.О. Брусенцова.

Оскільки цей том Літопису є 5, тобто підсумовує результати досліджень за минулі 5 років, то по деякім напрямкам досліджень викладено підсумовані результати. Подано опис пробної дослідної ділянки на місці низової пожежі у Задінецькому бору (квартал 67), та перші результати вивчення біологічного різноманіття цієї ділянки, а саме склад грибів. Приведено результати порівняння природного поновлення сосни на місці пожежі та штучного, що були посаджені. Наведено повний перелік ділянок лісового моніторингу, що проводиться Лабораторією моніторингу та сертифікації лісів УкрНДІЛГА. Викладено результати спостережень за рівнем та температурою води у р. С. Дінець, що проводились на власному водомірному пості у 2007/2008 та 2008/2009 роках. Наведено повний перелік видів грибів (мікобіоти), що відомі на території НПП на 2009 рік, кількість видів нараховує 1072. Приведено список видів вищих рослин, що складений по результатах досліджень та обробці літературних відомостей на 2009 рік, кількість видів налічує 898. Описані рідкісні види грибів та рослин НПП, та наведені дані щодо стану їхніх популяцій. Створено підсумовуючу базу даних по видам рослин, що занесені до Червоної Книги Україні (2009), де наведено всі відомі локалітети зростання виду в НПП, фітоценози де вид зростає, стан популяції, причини зміни чисельності до створення НПП, та стан виду за час існування НПП. У томі наведено список хребетних тварин (ссавців – 53, птахів – 189, плазунів – 8, земноводних – 10 та риб – 46) по результатам 5 річних досліджень та літературних даних, та критичного аналізу попередніх даних. Наведені дані по групах комах по яким не було відомостей: прямокрилі (Orthoptera) – 54 види, рівнокрилих (Homoptera) – 110 видів. Наведені дані моніторингу літнього та зимового стану популяції денних хижих птахів, а також обліки горобцеподібних на маршрутах та ділянках, а також результати обліків водоплавних та біляводних птахів (остання частина досліджень проведена разом з М.В. Баніком). У томі представлені відомості щодо обліків та чисельності ратичних ссавців, отримані різними методами, а також підсумки сезонного моніторингу населення рукокрилих НПП та оцінки ефективності відловів у павутинні тенета. Наведені результати моніторингу стану популяції норних хижих ссавців, дослідження, що проводить Н.О. Брусенцова. Представлені результати не інвазійного моніторингу складу гризунів НПП за результатами розбору пелеток сови сірої, а також моніторинг стану популяції самого цього виду. Подано список видів комах занесених до Червону Книгу України, що мешкають на території НПП. Представлено список видів рослин та грибів Червоної Книги Україні з картосхемами місць розміщення та рекомендаціями по збереженню. Наведено дані по фенології окремо для комах, та птахів, а також вперше для України для грибів. Описано вплив траси «Задінецьке - Коропово» на тваринний світ НПП у 2009 році.

У томі 55 таблиць, 88 рисунків, перелік посилань на літературу складає 149 джерел.


Літопис Природи НПП «Гомільшанські ліси». 2010. - Том 6. Харків-Задінецьке. 445 с.


Над складанням тому працювали, співробітники НПП: канд.біол.наук Влащенко С.В., Саїдахмедова Н.Б., Гончаров Г.Л., Яцюк Є.О., Прилуцький О.В., Вітер С.В. та канд.біол.наук Влащенко А.С., та науковці з інших установ, а саме доцент кафедри мікології та фітоімунології біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна канд.біол.наук О.Ю. Акулов.


У томі викладено стислий огляд історії заповідання НПП починаючи з ХVIII сторіччя до початку XXI. Подано загальні відомості про НПП, його територіальну структуру та функціональне зонування. Представлено результати річного моніторингу мікобіоти пробної дослідної ділянки у Задінецькому бору (квартал 67), подано паспорт цієї дослідної ділянки. Викладено результати власних спостережень за рівнем снігового покриву зимою 2009-2010 та рівнем води та температурою води у р. С. Дінець (2007-2010). Подано огляд історії ботанічних та мікологічних досліджень на території НПП починаючи з перших друкованих праць середини XIX ст., загалом проаналізовано понад 300 публікацій. У томі подано оновлений список вищих рослин НПП, який налічує 926 видів станом на 2010 р. Також подано оновлений список видів мікобіоти (грибів та грибоподібних організмів) якій станом на 2010 рік складається з 1161 виду. Узагальнено дані по ліхенобіоті та ґрунтової мікрофлорі НПП. Представлено дані щодо стану рідкісних видів рослин та грибів НПП; виявлено 135 видів рослин, що занесені до переліків рідкісних та зникаючих видів різних рівнів, а також 12 видів грибів, відповідно. Подано опис рослинності НПП. У томі представлено результати інвентаризації ентомофауни НПП у відповідності до Червоної книги України (2009 року), виявлено 32 червонокнижні види комах. У розділу інвентаризація іхтіофауни поглиблено розглянуто систематичний статус тупоносого бичка роду Proterorhinus (Рerciformes: Gobiidae) з басейну С. Дінця. Представлено результати зустрічей рідкісних та не типових для Харківської області видів птахів на території НПП – 8 видів. Подано оцінку чисельності риб водойм НПП. Представлено результати моніторингу чисельності птахів НПП: а саме чисельності хижих птахів, бджолоїдок та слукви у період міграції, чисельності водоплавних та коловодних, хижих та горобцеподібних у гніздовий період. Окремо наведено результати обліків зимової орнітофауни НПП. У томі представлено результати моніторингу популяцій сови сірої, на території НПП, також представлено дані по успішності гніздування хижих птахів та стану ратичних (для Коропівського лісництва). Представлено результати оцінки чисельності популяцій рідкісних видів рослин НПП станом на 2010 рік, та картосхеми місць їх знаходження на території НПП. Подано зведені таблиці по видах тварин (комахи, риби, амфібії та плазуни, птахи, ссавці), що занесені до переліків рідкісних та зникаючих видів різних рівнів. Представлено ґрунтовний опис існуючих проблем збереження фіторізноманіття та шляхів їх вирішення на території НПП. Окреслено такі проблемні сфери: проблема функціонального зонування НПП, проблема ведення лісового господарства, проблема захоплення землі та забудови, проблема режиму сінокосіння, проблема випалювання сухої рослинності, проблема скидання у водойми не очищених стоків, проблема незаконного використання моторних човнів на С. Дінці, проблема рослинного браконьєрства, проблема охорони окремих старовікових дерев (усі перелічені проблеми на території НПП, відповідно). У розділі фенологічні явища – подано динаміку утворення плодових тіл макроміцетів НПП у 2010 році, а також основні фенологічні явища для комах, риб, амфібій та плазунів, та птахів. У томі представлено аналіз історії суцільних рубок у нагірних дібровах НПП за останні 80 років. Основним результатом цього дослідження стало те, що лише на 32% площі дубового лісу, що був зрубаний впродовж зазначеного періоду, відновлено деревостан дуба насіннєвого походження, на всіх інших площах тепер зростає або похідні деревостани, або порослеві. Суцільні рубки дуба визнані найбільш небезпечними для екосистем НПП. Окремо подано оцінки впливу аматорського рибальства на стан іхтіофауни НПП, та вплив траси «с. Задінецьке – с. Коропів хутір» на фауну НПП. Розроблено та представлено результати природоохоронних рекомендацій зі збереження іхтіофауни. Наведено особливості поточного року: вітровали, весняна повінь, метеорологічні особливості та інше.


У Додатку 1 представлено бібліографічний список по історії створення НПП, загальних відомостей про НПП, а також перелік праць по ботаніці та мікології. Загалом – 310 літературних джерел.


У Додатку 2 викладено повний перелік «Особливо цінних для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття ділянок та об’єктів». Для всіх лісових виділів та кварталів – подано: рослинні угруповання, наявність рідкісних видів рослин, тварин, та режим збереження цієї ділянки. Перелік складено по всім лісництвам НПП.


У Додатку 3 представлено Звіт про роботу Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії «Вивчення біологічного різноманіття та розвитку заповідної справи» 2009-2010. Також наведено повні тексти звітів: «Дослідження фауни та населення кажанів національного природного парку Галицький», «Изучение фауны и населения рукокрылых Национального парка «Смоленское поозерье» в летнем сезоне 2010г», та «Первичное микологическое обследование части территории Национального парка «Смоленское поозерье» в летнем сезоне 2010г».


У томі 53 таблиці, 71 рисунок, перелік посилань на літературу складає 64 джерела.

Ви потрапляєте до НПП «Гомільшанські ліси» як:

Авторизация